+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

E-learning

Satu pendekatan untuk pengajaran dan pembelajaran (P & P) secara teknologi web dan internet untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran konvensional.

Pengguna : Staf Akademik dan Pelajar

Kaedah Permohonan/ Penggunaan  : Online Menggunakan Akaun ACID

URL: https://elearning.utm.my