+6 07 55 32136 / 32626 || +6 03 2615 4440 cict@utm.my

Vision & Mission


Visi

Menjadikan Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (CICT) sebagai nadi perkhidmatan ICT yang berkualiti dan inovatif ke arah merealisasikan aspirasi Universiti Teknologi Malaysia


Misi

Komited untuk menyediakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan ICT universiti melalui aktiviti pengkomputeran pentadbiran dan akademik, penyediaan infrastruktur ICT dan latihan, penyelidikan serta perundingan berasaskan perkhidmatan yang berkualiti.


Matlamat

  1. Menyediakan ICT sebagai utiliti asas universiti
  2. Menyediakan perkhidmatan berpusat bagi memudahkan pelanggan memberikan fokus kepada bisnes teras masing-masing
  3. Menyediakan perkhidmatan bersepadu bagi memudahkan capaian maklumat dengan berkesan
  4. Membuat penambahbaikan berterusan dalam perkhidmatan ICT

Objektif

  1. Meningkatkan kompetensi ICT dalam masyarakat universiti
  2. Memperluaskan penggunaan teknologi maklumat di dalam semua aktiviti universiti
  3. Menyediakan prasarana dan kemudahan ICT yang terjamin
  4. Menjadikan pusat rujukan dalam perkhidmatan dan pelaksanaan ICT universiti
  5. Menerokai teknologi baru di dalam perkhidmatan dan pelaksanaan ICT